Hoşgeldiniz, Bodrum Ginger

Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Müşteri Aydınlatma Metni

1.Veri Sorumlusunun Kimliği

BJV Global İth.İhr. Tic. Ltd. Şti. (“Bodrum Ginger” veya “Şirket”) olarak, kişisel verilerinizin güvenliği ve gizli konusunda en üst seviyede özen göstermekteyiz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenecektir.Ayrıca verilerinizin nasıl işlendiği ve kimlerle, hangi durumlarda paylaşılabileceği açıklanmıştır.

2. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, Şirket tarafından sunulan hizmet ya da ticari faaliyete ilişkin olarak değişkenlik gösterebilmekle beraber Şirketimiz tarafından hizmetlerin en iyi şekilde sunulabilmesini sağlamak maksadıyla işlenmektedir

Kapsam ;

Şirketimizden ürün veya hizmet alan gerçek kişi müşterilerinden olmanız sebebiyle kişisel verileriniz (kimlik, iletişim, müşteri işlem bilgileri, hukuki işlem verileriniz) ile özel nitelikli kişisel verileriniz sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, talep takibi, mal / hizmet satış süreçleri ile satış sonrası destek süreçlerinin, müşteri memnuniyetine yönelik aktiviteler ile müşteri ilişkileri yönetimi süreçleri ve erişim yetkilerinin yürütülmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, elektrik tedarikinin sağlanması dahil olmak üzere iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, risk yönetimi süreçlerinin, elektrik dağıtım firmaları aracılığı ile resmi işlerinin takibi ve yürütülmesi, talep halinde yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, Şirket’in ve Şirket’in bağlı bulunduğu şirketler topluluğu politika ve prosedürlerine uyum sağlanması amaçlarıyla sınırlı olarak işlenebilecek ve açık rızanızın olması halinde pazarlama analiz çalışmalarının ve sunulan hizmetin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi kapsamında segmentasyon/profilleme/reklam/kampanya/promosyon/anket faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi ve bu kapsamında tarafınızla iletişime geçilmesi amacıyla işlenebilecektir.

Web sitelerimize ziyaret etmeniz halinde; işlem güvenliği verileriniz, 5651 sayılı kanun uyarınca elektronik ortamda oluşan log kayıtlarınızın tutulmas

Web sitemizde üye olmanı ve işlem yapmanız halinde; kimlik, iletişim ve müşteri işlem verileriniz üyeliğinizin oluşturulması ve GES projelerinize ilişkin işlemlerinizin gerçekleştirilmesi amaçları ile de işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz fiziki evraklar ve özel bulut sunucularda dijital ortamlarda muhafaza edilebilecektir.

3.İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlar ile Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçlarla ve Kanun ile ilgili mevzuat kapsamında ve aktarılmasını gerektiren sebeplere bağlı ve bu sebeplerle sınırlı olarak; Enerji dağıtım firmaları ve bu konu ile ilgili diğer resmi kurum ve kuruluşlara, enerji kredisi kapsamında bankalara, anlaşmalı hukuk bürolarına, danışmanlara, denetçi kurumlara ve iş ortaklarımıza ve tedarikçilerimiz dâhil olmak üzere hizmetlerinden faydalandığımız ve işbirliği içerisinde olunan firmalara, operasyonel süreçlerin yürütülmesi, destek ve danışmanlık alınması ve Şirket’in ve Şirket’in bağlı bulunduğu şirketler topluluğunun politika ve prosedürlerine uyum sağlanması amaçlarıyla Şirketimizin topluluk şirketlerine, ana hissedarlara ve onlarla ortak kullanılan veri tabanlarına, yurt içinde bulunan bilgi teknolojileri hizmeti sunan firmaların sistemlerine aktarılabilecektir.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçlar ile Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak Kanun’un 5. maddesinde belirtilen; kanunlarda açıkça öngörülmesi, hakkın tesisi, kullanılması veya korunması, sözleşmenin kurulması veya ifası, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü, veri sorumlusunun meşru menfaati ve açık rızanızın bulunması hukuki sebeplerine dayalı ve bunlarla sınırlı olarak; otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle, tarafınızca Şirketimize iletilen sözlü veya yazılı bilgilerden, elektronik posta adresimiz, internet sitemiz, müşteri işlem merkezlerimiz, müşteri hizmet merkezlerimiz, sosyal medya hesaplarımız, bayilerimiz, resmi kurum ve kuruluşlar, Şirket faaliyetleri kapsamında kullanılan uygulama ve yazılımlardan toplanabilmektedir.

5. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, linkteki form indirip doldurarak şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.